Centrum pro rodinu Rudňáček
Školská 591/2
252 19 Rudná

www.rudnacek.mistecko.cz
 

Centrum pro rodinu Rudňáček

 
 

Knihovní řád

Knihovní řád Centra pro rodinu Rudňáček, o.s.

Poslání knihovny
Knihovna je určena všem členům, příznivcům a návštěvníkům Centra pro rodinu Rudňáček. Knihovna nabízí rozsáhlý fond dokumentů především z oblasti psychologie, výchovy a vzdělávání vhodných pro zvídavé rodiče a pedagogické pracovníky. Součástí fondu jsou zajímavé publikace plné nápadů na tvůrčí, pohybové a jiné činnosti s dětmi.

Knihovní fond
Knihovní fond CPR Rudňáček tvoří především knihy, dále zvukové a elektronické dokumenty. Knihovní fond je majetkem CPR Rudňáček. Uživatelé jsou povinni jej chránit a nesmí jej poškozovat.

Uživatel knihovny a jeho registrace
1. Užívání knihovny není podmíněno členstvím v centru.
2. Užívání knihovny je podmíněno registrací do systému na stránkách www.rudnacek.mypage.cz a dále registrací k výpůjčce v CPR Rudňáček.
3. Členové centra k registraci k výpůjčce využívají své členské průkazky. Členové mají nárok na bezplatné užívání knihovny.
4. Ostatní uživatelé jsou povinni při registraci k výpůjčce předložit občanský průkaz (CPR Rudňáček do své evidence uvede jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště) a zaplatit jednorázový poplatek za půjčení.

Povinnosti uživatele
1. Uživatel je povinen řídit se ustanovením Knihovního řádu CPR Rudňáček.
2. Uživatel je povinen respektovat všechna práva autorská a práva s nimi související.
3. Vynesení kteréhokoliv řádně nevypůjčeného dokumentu nebo jeho části z fondu knihovny je pokládáno za zcizení a vůči uživateli bude postupováno podle platných právních předpisů.
4. Uživatel, který hrubě porušil nebo opakovaně porušuje Knihovní řád CPR Rudňáček, může být pracovníkem knihovny dočasně nebo trvale zbaven práva využívat služeb knihovny. Tím není uživatel zbaven povinnosti nahradit způsobenou škodu ani odpovědnosti podle obecně platných předpisů.
5. Za dítě do 15 let přejímá odpovědnost zákonný zástupce.

Výpůjční řád a pravidla služeb

1. Způsob půjčování
Knihovna CPR Rudňáček poskytuje absenční služby (půjčování mimo knihovnu) na základě elektronické objednávky.
Uživatel si dokumenty vybírá a objednává prostřednictvím internetové knihovny CPR Rudňáček na adrese www.rudnacek.mypage.cz. Následně je objednávka potvrzena pracovníkem knihovny.

2. Vyzvednutí objednaných dokumentů
Na základě potvrzené objednávky si uživatel dokumenty osobně vyzvedává v místě provozovny CPR Rudňáček (Školská 591/2, 252 19 Rudná):
a) v pracovní pondělí od 9.00 – 12.00 hodin,
b) v jiném čase dohodnutém s pracovníkem knihovny.
Po předložení potřebných identifikačních údajů je uživatel zapsán do výpůjční knihy. Uživatel obdrží doklad s vyznačeným termínem vrácení.

3. Výpůjční lhůta
Výpůjční lhůta pro půjčování dokumentů mimo knihovnu je 2 týdny (14 dnů). Výpůjční dobu jednoho dokumentu lze maximálně 1x prodloužit. Uživatel tuto skutečnost oznámí nejpozději v den předpokládaného vrácení osobně, mailem nebo telefonicky.

4. Poplatky
Jednorázový poplatek za půjčení jednoho dokumentu po dobu 2 týdnů je stanoven na 15,-Kč. Členové centra mají nárok na bezplatné užívání knihovny.
Povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem následujícím po ukončení výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na další výpůjční den. Poplatky z prodlení lze prominout, jestliže pozdní vrácení výpůjčky bylo prokazatelně způsobeno závažnými překážkami. Existenci takové překážky musí uživatel prokázat.
Výše poplatku z prodlení je stanovena na 15,- Kč za každých započatých 14 dnů prodlení.

5. Rezervace
V případě, že žádaný dokument je půjčen, knihovna jej podle možností a na žádost uživatele rezervuje. Žádá-li stejný dokument více uživatelů, stanoví se pořadí rezervací chronologicky podle času, kdy uživatel o rezervaci požádal.

6. Odpovědnost za výpůjčku
Uživatel ručí za vypůjčený dokument do doby vrácení. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat. Uživatel nese odpovědnost za poškození či ztrátu vypůjčeného dokumentu.
Informace a data (v jakékoliv formě a jakémkoliv médiu) získané v knihovně slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je déle rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat ke komerčním účelům. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském.

7. Náhrady škod
Při ztrátě, zničení nebo poškození je uživatel povinen
a) uhradit částku spojenou s opravou dokumentu nebo
b) nahradit dokument
a. stejným vydáním,
b. jiným vydáním,
c. uhrazením pořizovací ceny dokumentu peněžní částkou.

Závěrečná ustanovení
1. Knihovní řád CPR Rudňáček upravuje vzájemné vztahy mezi knihovnou a jejími uživateli.
2. Výjimky z Knihovního řádu povoluje koordinátor CPR Rudňáček nebo jím pověřený pracovník.
3. Knihovní řád může být upravován a doplňován v případě změn zákonů, předpisů a odborné praxe.
4. Knihovní řád vydává koordinátor CPR Rudňáček.
5. Knihovní řád nabývá účinnosti dnem 15. června 2011
 
Informace o zpracování osobních údajů |  Prohlášení o Cookies |
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one